Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   748A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa kunskap om handledarutbildningens krav, upplägg och pedagogiska metod
- tillämpa en förvärvad informationskompetens samt kommunikation via nätet
- redogöra för såväl generiska som skolspecifika synsätt på psykoterapihandledning och psykoterapiundervisning
- tillämpa tidigare erfarenheter av handledning och undervisning till ett fungerande personlig profil för sin gärning som psykoterapiutbildare och handledare
- integrera teoretiska kunskaper och tidigare erfarenheter som psykoterapeut, med i utbildningen förvärvade kunskaper, till en självständig kvalificerad kompetens som handledare
- tillämpa vetenskapsteoretisk och metodisk kunskap för att genomföra ett vetenskapligt specialarbete
- planera och genomföra ett mindre, vetenskapligt arbete med relevans för psykoterapihandledningsområdet
Kursinnehåll
INTRODUKTION, 3 hp
(Introduction)
Kursen omfattar orientering om studentaktiv pedagogik, särskilt problembaserat lärande (PBL). Vidare ska den studerande öka kunskapen om aktuella möjligheter att arbeta via biblioteket och via nätet samt att söka, finna och värdera vetenskaplig litteratur och bli förtrogen med för området aktuella tidskrifter.

PSYKOTERAPIHANDLEDNINGENS PEDAGOGIK, 15 hp
(Methods in Psychotherapy Teaching and Supervision)
Kursen omfattar seminarier rörande generisk, skolövergripande handledningsteori, psykoterapiforskning, handledningsforskning, konsultation, pedagogiska frågor rörande vuxnas lärande, professionell utveckling samt etik- och sekretessfrågor
Vidare omfattar kursen en del grenspecifik handledningsteori, fokuserad på den psykoterapimetod som den studerande är särskilt skolad i och inriktad mot.
Vidare ingår praktiska moment i form av egen utförd undervisning, där varje studerande genomför en föreläsning eller seminarium inom andra utbildningar, såsom den grundläggande psykoterapiutbildningen och psykologprogrammet, och får återkoppling på sin insats. I detta arbete utvärderas särskilt den studerandes personliga stil och tillämpade undervisningskompetens inom området.

HANDLEDNING I HANDLEDNING, 15 hp
(Supervised Supervision)
Kursen behandlar centrala frågor rörande handledningsrelationer, särskilt frågor rörande negativa och positiva handledarstilar. Handledningsrelationen fokuseras, med bakgrund i såväl teori som i empirisk forskning, och särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor rörande gruppen som handledningsmedium. Handledning som fokuserar specifika terapeutiska utmaningar och psykoterapins olika faser fokuseras. Vidare studeras handledning på psykoterapeutiskt arbete med problem av svårare natur. Särskilt fokus kommer att läggas på reflektioner kring handledarens egen betydelse för handledningsprocessen och dess utfall.

VETENSKAPSTEORI OCH HANDLEDNINGSFORSKNING, 4,5 hp
(Theory of Science and Research on Psychotherapy Supervision)
Inom kursen behandlas kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv av betydelse för psykoterapi- och handledningsforskning. Perspektiv rörande evidensbaserad behandlingssyn och empiriskt validerad psykoterapi behandlas. Fördjupad undersöknings- och forskningsmetodik samt sökning i relevanta databaser och i vetenskapliga tidskrifter tillämpas. Orientering sker i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod.

UPPSATS, 7,5 hp
(Thesis)
Den studerande skall under handledning planera, genomföra och presentera en uppsats med relevans för psykoterapihandledningsområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i enlighet med principer och synsätt för problembaserat lärande,(PBL). Övningar, seminarier, föreläsningar och handledning ges återkommande under kursen. Utöver schemalagd undervisningstid förutsätts den studerande att arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. Mer detaljerad information om arbetsformer finns i separat kursdokument. Seminarierna leds omväxlande av undervisande lärare och av de studerande själva i utbildningen.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examination sker i anslutning till varje delkurs. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången psykoterapeututbildning, Socialstyrelsens legitimation samt minst 2 års arbete som psykoterapeut efter psykoterapeutexamen krävs.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Psychotherapy Supervision
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 748A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.