Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Börsrätt, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt
Ämnesområde Juridik - JU1
  Kurskod   747G79
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de regler som rör den svenska värdepappersmarknaden
- uppvisa kunskap om hur den självreglering som präglat detta rättsområde fungerar
- redogöra för EU:s harmoniseringsarbete i fråga om regleringen av värdepappersmarknaden
- redogöra översiktligt för hur viktiga utländska kapitalmarknader är reglerade
- kritiskt analysera värdepappersmarknadernas betydelse för samhällsekonomin
- kritiskt analysera den rättsliga regleringens roll i att skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som allmänheten får förtroende för
- beskriva de rättsekonomiska teorier som underlättar förståelsen för den rättsliga regleringen av värdepappersmarknaden
- självständigt och kritiskt kunna lösa rättsliga tillämpningsfrågor inom de rättsområden som kursen behandlar.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en översikt av den svenska värdepappersmarknaden och dess roll i samhället. Den inledande översikten följs av en behandling av olika typer av finansiella instrument samt institutionella förhållanden på värdepappersmarknaden.

Därefter belyses rättsliga och praktiska frågor för ett aktiebolag som går från ett privat bolag till ett aktiemarknadsbolag. I det sammanhanget aktualiseras såväl bolags- som börsrättsliga regler.

Under kursen behandlas även rättsliga och praktiska frågor som har att göra med de fortlöpande skyldigheter som uppkommer då ett bolags värdepapper upptagits till handel på en reglerad marknad.

Under hela kursen uppmärksammas både svensk lagreglering, myndighetsföreskrifter, självreglering, internationell reglering samt EU-regler av betydelse för aktiemarknadsbolag.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt övningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter lösta i grupp/enskilt kan förekomma inför seminarierna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom en enskild skriftlig tentamen. Förekommer inlämningsuppgifter inför seminarier ingår de i examinationen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Börsrätt
Securities Law in Theory and Practice
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 747G79      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.