Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
EU-rätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt
Ämnesområde Juridik - JU1
  Kurskod   747G75
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för grundläggande kunskap om den europeiska unionens rättsliga reglering och historiska bakgrund,
- redogöra för grundläggande kunskap om hur EU-rätten samverkar med och påverkar svensk nationell rätt,
- identifiera och lösa juridiska frågeställningar inom de för kursen relevanta områden med hjälp av rättsreglerna, rättspraxis och doktrin,
- använda informationsteknologin som hjälpmedel för att ta fram såväl EU-rättsligt som svenskt nationellt juridiskt material,
- förklara mer komplicerade juridiska resonemang inom de rättsområden som kursen avser,
- reflektera över för kursen relevanta frågeställningar,
- värdera vald lösnings/valda lösningars rimlighet och/eller konsekvens,
- kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.
Kursinnehåll
Kursen kan sägas vara indelad i tre block. Inom det inledande blocket studeras den historiska bakgrunden till EU. Gemenskapens institutioner behandlas med avseende på deras uppgifter, kompetenser och delaktighet i lagstiftningsförfarandet. Skapandet av rättskälleordningen studeras tillika hur regelsystemet tillämpas. Samspelet mellan EU-rätt och nationell rätt samt EU-rättens påverkan på nationell rätt, främst den svenska, utgör avslutningen på kursens första block.

Huvuddelen av kursen, det andra blocket, ägnas åt regelverket kring den gemensamma marknaden och de fyra friheterna för varor, tjänster, kapital och personer. Särskild vikt läggs vid studium av konkurrensrätten. Den gemensamma regional- och jordbrukspolitiken behandlas översiktligt. En viss fördjupning sker vid seminarier där diskussionerna kretsar kring frågor som rör de fyra friheterna och konkurrensrätten.

Kursens avslutande block behandlar frågor kring enskilda medborgares rättigheter gentemot gemenskapsorganen, processordningen vid EU-domstolen, unionsmedborgarskapet och det gemensamma polis- och straffrättsliga samarbete samt Schengensamarbetet. Blocket, och kursen, avslutas med studium av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, EU:s externa förbindelser och frågor kring EU:s framtida utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier. Vidare kan inlämningsuppgifter förekomma. Dessa kan komma att lösas individuellt och/eller i grupper. Förutom detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom skriftlig och individuell tentamen samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Förekommer inlämningsuppgifter är dessa examinerande. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
EU-rätt, grundkurs
Law and the European Economic Community, basic course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2010-00180   Kurskod: 747G75      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.