Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Juridisk grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G62
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för svensk rätts uppbyggnad, rättsreglernas tillkomst och tillämpning och rättskällorna
- redogöra för central förmögenhetsrätt, associationsrätt och arbetsrätt.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en översikt över den svenska rättens systematik, rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Vidare studeras de centrala delarna av förmögenhetsrätten, såsom avtal i allmänhet, köp av varor och tjänster, såväl mellan näringidkare som mellan konsument och näringsidkare samt fordringsförhållande. Därefter studeras hyra av såväl fast som lös egendom, arrende (med tonvikt lagd på andra arrendetyper än jordbruksarrende), immaterialrätt och skadeståndsrätt, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt regler om olika företasformer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom en skriftlig och enskild tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Juridisk grundkurs
Basic Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 747G62      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.