Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Associationsrätt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G26
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna
- redogöra för de svenska associationsformer som finns och skillnaderna dem emellan,
- redogöra för kunskaper om bildande av associationer och deras rättssubjektivitet,
- redogöra för de lagstadgade behörigheter som följer med organ och funktioner i en association, behörighets- och befogenhetsgränserna samt de skadeståndsrättsliga sanktionerna vid överträdelser av dessa,
- uppvisa kunskap om och förståelse för de associationsrättsliga kontrollsystemen,
- redogöra för associationers kapitalanskaffning och skyddet för det egna kapital samt dess sammansättning,
- identifiera och analysera för skilda associationsformers för- och nackdelar ur olika perspektiv, t.ex. ur ett ägarperspektiv och ett borgenärsperspektiv.
Kursinnehåll
I denna kurs studeras företagande som association ur ett rättsligt perspektiv. Associationsrätten reglerar företagets formella struktur genom föreskrifter om beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, hur företagets förmögenhet får disponeras och om insyn för olika intressentgrupper.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom skriftlig och enskild tentamen och aktivt deltagande i seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs 15 hp, (motsv), och genomgången utbildning i externredovisning om lägst 7,5 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Associationsrätt, grundkurs
Corporate Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 747G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.