Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt
Ämnesområde Juridik - JU1
  Kurskod   747G21
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande ha
- förvärvat förmåga att bedöma dubbelbeskattningsavtalens betydelse för tillämpning av svenska skatteregler
- uppnått god kunskap om tillämpning av dubbelbeskattningsavtal och kännedom om den svenska
skatteavtalspolitiken
- förvärvat kunskap nödvändig för att hantera OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar och vara förtrogen med dess betydelse för svenska dubbelbeskattningsavtal
- utvecklat förmåga att i skriftlig form hantera en inom ämnesområdet aktuell frågeställning
- uppnått kännedom om EU-rättens inverkan på intern svensk internationell skatterätt och internationell skatterätt
- utvecklat förmågan att självständigt analysera, argumentera och dra slutsatser utifrån ett omfattande teoretiskt material
- reflektera över värderingsfrågor och formulera medvetna ställningstaganden vid val av lösning.
Kursinnehåll
Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier. I undervisningen avses de genom självstudier förvärvade kunskaperna bli befästa och utvecklade.
Till den studerandes arbetsinsats hör
- seminarieförberedelser
- aktivt deltagande i seminarierna, varvid särskild vikt fästs vid den studerandes förmåga att resonera på ett kvalificerat sätt
- författande av uppsats och tillhörande diskussion.
Examination
Examination sker dels genom aktivt deltagande i seminarietillfällena, dels genom uppsats och tillhörande diskussion. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare tre extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära sanslutning till det första examinationstillfället. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, Beskattningsrätt, 15 hp och Externredovisning, 7,5 hp (eller motsv). Vidare skall associationsrättsliga kunskaper vara inhämtade genom kurs eller självstudier.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs
International Tax Law, continuation course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 747G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-09-16