Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G21
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande ha
- förvärvat förmåga att på ett ingående sätt bedöma skatteavtalens betydelse för tillämpningen av svenska interna skatteregler,
- uppnått god kunskap om tillämpningen av skatteavtal och kännedom om den svenska skatteavtalspolitiken,
- förvärvat kunskaper nödvändiga för att hantera OECD:s modellavtal med kommentarer samt vara förtrogen med detta materials betydelse för svenska skatteavtal,
- uppnått god förståelse för EG-rättens inverkan på svensk internationell skatterätt,
- utvecklat sin förmåga att i skriftlig form hantera en inom ämnesområdet aktuell frågeställning,
- utvecklat en förmåga att självständigt analysera, argumentera och dra slutsatser utifrån ett omfattande teoretiskt material samt
- reflektera över värderingsfrågor och formulera medvetna ställningstaganden vid val av lösning.
Kursinnehåll
Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten på tolkning och tillämpning av skatteavtal. Häri ingår analys av Regeringsrättens avgöranden och studier av vad denna praxis har för inverkan på svensk skatteavtalstillämpning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar samt i form av handledning under arbetet med den obligatoriska inlämningsuppgiften. Den studerande förväntas bedriva omfattande självstudier på grundval av kursmaterialet. Genom undervisningen avses de genom självstudierna förvärvade kunskaperna bli befästa samt utvecklade och fördjupade via genomgång och diskussion. Till den studerandes arbetsinsats hör även genomförande av muntlig presentation av inlämningsuppgift. Denna uppgift skall innehålla argumenterande och värderande slutsatser baserades på omfattande juridiskt material.
Examination
Examination sker dels genom fullgörande av den skriftliga inlämningsuppgiften, dels genom skriftlig och enskild salstentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare tre extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, Beskattningsrätt, 15 hp och Externredovisning, 7,5 hp (eller motsv). Vidare skall associationsrättsliga kunskaper vara inhämtade genom kurs eller självstudier.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs
International Tax Law, continuation course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.