Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G21
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förmåga att på ett ingående sätt bedöma skatteavtalens betydelse för tillämpningen av svenska interna skatteregler
- uppvisa god kunskap om tillämpningen av skatteavtal och kännedom om den svenska skatteavtalspolitiken
- hantera OECD:s modellavtal med kommentarer samt vara förtrogen med detta materials betydelse för svenska skatteavtal
- uppvisa god förståelse för EG-rättens inverkan på svensk internationell skatterätt
- visa förmåga att i skriftlig form hantera en inom ämnesområdet aktuell frågeställning
- självständigt analysera, argumentera och dra slutsatser utifrån ett omfattande teoretiskt material
- reflektera över värderingsfrågor och formulera medvetna ställningstaganden vid val av lösning.
Kursinnehåll
Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten på tolkning och tillämpning av skatteavtal. Häri ingår analys av Regeringsrättens avgörande och studier av vad denna praxis har för inverkan på svensk skatteavtalstillämpning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar samt i form av handledning under arbetet med den obligatoriska inlämningsuppgiften. Den studerande förväntas bedriva omfattande självstudier på grundval av kursmaterialet. Genom undervisningen avses de genom självstudierna förvärvade kunskaperna bli befästa samt utvecklade och fördjupade via genomgång och diskussion. Till den studerandes arbetsinsats hör även genomförande av muntlig presentation av en skriftlig inlämningsuppgift. Denna uppgift skall innehålla argumenterande och värderande slutsatser baserade på omfattande juridiskt material.
Examination
Examination sker dels genom en skiftlig inlämningsuppgift, dels genom salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, Beskattningsrätt och Externredovisning. Vidare skall associationsrättsliga kunskaper vara inhämtade genom kurs eller självstudier.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs
Internationell Tax Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU