Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G13
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
− demonstrera god kunskap om de regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med skatterättsliga frågeställningar inom i första hand företagsbeskattningen,
− självständigt, kritiskt och insiktsfullt, och med stöd av relevanta rättskällor, argumentera för och emot olika lösningar avseende skatterättsliga tolkningsfrågor inom de för kursen aktuella områdena,
− identifiera olika incitament, med fokus på skatterättsliga dylika, som kan aktualiseras vid valet mellan olika ekonomiska handlingsalternativ vad gäller företagande
- visa på förmåga att i ifrågavarande sammanhang självständigt argumentera för strategier för val mellan sådana handlingsalternativ
– kritiskt granska och utvärdera rättsläget inom de i kursen berörda delarna av företagsbeskattningen ur ett rättspolitiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på aktuella och/eller principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning. Av det förstnämnda följer att kursens innehåll i viss mån kommer att skifta över tiden. Vissa frågeställningar kommer dock att vara centrala i kursen. Hit hör frågor om koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelser samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommer frågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betydande utrymme i kursen.
Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings− och metodfrågor såsom juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av transaktioner.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt obligatorisk handledning inför inlämningsuppgifter. Seminarierna sker företrädesvis i mindre grupper och ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier, vilka skall befästas, utvecklas och fördjupas via de obligatoriska seminarierna.
Examination
Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda genomförs såväl individuellt som i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Beskattningsrätt I, 15 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs
Advanced Course in Corporate Taxation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 747G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ARE   JU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.