Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- tillämpa skatterättsliga kunskaper rörande svenska regler om inkomstbeskattning avseende näringsverksamhet.
-göra rättsutredande analyser av relevanta skatterättsliga regler och principer, särskilt vad gäller incitamentsstrukturer och strategifrågor
- kritiskt granska aktuella regler ur ett rättspolitiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på aktuella och/eller principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning. Av det förstnämnda följer att kursens innehåll i viss mån kommer att skifta över tiden. Vissa frågeställningar kommer dock att vara centrala i kursen. Hit hör frågor om koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelser inklusive generationsskiften samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommer frågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betydande utrymme i kursen.

Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings- och metodfrågor, såsom juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av transaktioner, taxering, handläggning och skatteprocess.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisnigen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning inför inlämningsuppgifter. Seminarierna sker företrädesvis i mindre grupper och ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier, vilka skall befästas, utvecklas och fördjupas via de obligatoriska seminarierna.
Examination
Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda genomförs såväl individuellt som i grupp.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Beskattningsrätt I, 10 p (15 hp) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs
Advanced Course in Corporate Taxation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU