Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G07
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda kunskap om, samt visa förståelse för de rättsliga områden, vilka är av särskild betydelse för den som arbetar med betalningar, finansiering, kreditgivning och ekonomisk styrning,
- demonstrera god kunskap om och förståelse för särskilt fordringar, krediter, sakrättsliga regler, konkurs och andra exekutionsvarianter samt vad gäller de förmögenhetsrättsliga brotten,
- uppvisa god förmåga och färdighet i att identifiera, analysera och lösa praktiska juridiska frågeställningar inom nämnda områden,
- uppvisa god förmåga att identifiera en fordrans uppkomst samt avveckling,
- uppvisa god förmåga att beskriva det sakrättsliga skyddets uppkomst,
- analysera typiska juridiska risker vad gäller kreditanknutna säkerhetsarrangemang,
- beräkna förväntat utfall för respektive borgenär i en enklare konkurs,
- beskriva huvuddragen i de förekommande exekutionsvarianterna,
- identifiera typiska förmögenhetsrättsliga brott,
- reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar,
- kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.
Kursinnehåll
I denna kurs behandlas dels civilrätt, dels ekonomisk straffrätt. Kursmomentet civilrätt avser fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt sakrätt.

Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning, kvittning och preskription. Avsnittet kredit- och exekutionsrätt behandlar kreditavtalet, säkerhet för kredit samt indrivning av fordringar via såväl specialexekution (utmätning, införsel etc.) som generalexekution (konkurs, ackord). Härtill ansluter sig sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rättighet vinner skydd gentemot konkurrerande förvärvare eller överlåtarens/upplåtarens borgenärer. Inom ekonomisk straffrätt behandlas såväl de generella ekonomiska brotten som bedrägeri och förskingring som de mera företagsanknutna brotten såsom brott mot borgenärer och trolöshetsbrotten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare kan seminarier och inlämningsuppgifter, de sistnämnda att lösas i grupp och/eller individuellt förekomma. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examination sker genom en individuell och skriftlig tentamen. Om seminarier och/eller inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen. Seminarier fullgörs genom aktivt deltagande på desamma.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs
Creditor´s Rights and Insolvency Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.