Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda grundläggande kunskap om, samt visa förståelse för de olika rättskällor och deras tillämpning inom ramen för de rättsområden som kursen omfattar,
- identifiera och lösa mindre komplicerade konkreta juridiska frågeställningar inom nedan nämnda områden,
- reflektera över vald/valda lösningars rimlighet och konsekvens.
Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala delar av förmögenhetsrätten med tonvikten lagd på regler som rör företags interna förhållanden och företags och företagares relationer till omvärlden. Kursen är uppdelad i tre delar där den första delen inledningsvis behandlar rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas rättsregler som rör avtal i allmänhet, såsom vad som krävs för att ingå avtal och andra bindande rättshandlingar, avtal genom mellanman och avtals ogiltighet. Vidare behandlas köp av varor och tjänster såväl mellan näringsidkare som mellan näringsidkare och konsument.

Kursens andra del behandlar den allmänna fastighetsrätten, särskilt reglerna om köpeavtalets form, villkor, tillbehörsreglerna till fast egendom och säljarens ansvar för fastighetens skick. Vidare följer reglerna kring dels fordringar, preskription och kreditsäkerheter, dels special- och generalexekution såsom utmätning respektive konkurs. Dessutom behandlas förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I den tredje och sista delen behandlas de olika företagandeformerna. Dessutom studeras de allmänna reglerna kring skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden och vidare straffrätt vad gäller förmögenhetsbrotten och grundläggande civilprocessrätt. Kursen avslutas med att ta upp familjemedlemmars ekonomiska mellanhavanden, särskilt vad gäller bodelning och arvskifte.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom antingen en skriftlig salstentamen vid kursens slut eller genom en eller två individuella och skriftliga tentamina under kursens gång och en individuell och skriftlig salstentamen vid kursens slut. Den studerande kan välja mellan de olika examinationslösningarna. Omtentamen för de två sistnämnda alternativen sker genom individuell och skriftlig salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs
Basic Course on Commercial Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.