Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handelsrätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde Juridik - JU1
  Kurskod   747G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för den svenska nationella rättens struktur och systematik
- redovisa EU/EG-rättens uppbyggnad
- redogöra för EU/EG-rättens påverkan på den svenska rätten
- tillämpa centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten
- uppvisa grundläggande färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys
- identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civilrättsliga, och framförallt förmögenhetsrättsliga, frågeställningar
- kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar
Kursinnehåll
Kursen innehåller, förutom rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas, ett grundläggande studium i svensk civilrätt, nämligen avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, krediträtt, fordrings- och exekutionsrätt samt ekonomisk familjerätt. Vidare innehåller kursen en allmän överblick över EU/EG-rättens grunder och den gemensamma marknaden och dessa reglers påverkan på den svenska rätten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker dels genom deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom en skriftlig och enskild tentamen. Inlämningsuppgifter genomförda i grupp kan förekomma.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handelsrätt, grundkurs
Commercial and Trade Law, basic course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 747G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.