Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handelsrätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för den svenska nationella rättens struktur och systematik
- redovisa EU/EG-rättens uppbyggnad
- redogöra för EU/EG-rättens påverkan på den svenska rätten
- tillämpa centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten
- uppvisa grundläggande färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys
- identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civilrättsliga, och framförallt förmögenhetsrättsliga, frågeställningar
- kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar
Kursinnehåll
Kursen inleds med grundliga studier angående avtal. Här behandlas dels allmän avtalsrätt, d v s frågor om hur avtal kommer till stånd vid direkt kontakt mellan parterna eller genom förmedling av olika slags mellanmän samt frågor om avtals ogiltighet. Vidare diskuteras parternas rättigheter och skyldigheter (avtalets innehåll) enligt olika avtalstyper såsom köp, entreprenad, avtal om tjänster, leasing, fastigheter och sysslomansavtal m m (speciell avtalsrätt). Slutligen tas några viktiga standardavtal upp till behandling.

Därefter studeras reglerna angående rätt till ersättning vid skada på person och egendom (skadestånds- och försäkringsrätt). Nästa avsnitt tar upp frågor kring företagarens internationella kontakter (internationell handelsrätt) varefter kursern avslutas med den rättsliga reglering som syftar till att göra det möjligt för upphovsmannen att dra ekonomisk nytta av idéer och konstnärligt kunnande eller för företag att skapa konkurrensfördelar genom individualisering av företaget och dess produkter (immaterialrätt).
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgfiter förekommer ingår dessa i examinationen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 10 p (15 hp), (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handelsrätt, grundkurs
Commercial and Trade Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU