Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
EU/EG-rätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva den europeiska gemenskapens rättsliga reglering.
Kursinnehåll
Först studeras den historiska bakgrunden till EG, dess institutioner: Kommissionen, Ministerrädet, Europaparlamentet och Domstolen. Därefter studeras hur de olika rättskällorna skapas och hur regelsystemet tillämpas. Principerna om direkt tillämplighet och direkt effekt studeras i samband med de regler som rör de fyra produktionsfaktorernas fria rörlighet: varor, kapital, tjänster och arbete. Särskild vikt läggs vid studierna av konkurrensrätten och artiklarna 85 och 86 i Romfördraget. Kursen avslutas med en närmare genomgång av det regelsystem som brukar benämnas den "sociala dimensionen", nämligen reglerna om social försäkring, principen om lika behandling av män och kvinnor, arbetstagarens rättsliga ställning m m.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 10 p (15 hp), (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
EU/EG-rätt, grundkurs
Law and the European Economic Communiity
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU