Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Allmän EU/EG-rätt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   747G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna
- använda kunskap om den europeiska unionens rättsliga reglering och historiska bakgrund,
- använda kunskap om hur EU/EG-rättens samverkan med och påverkan på svensk nationell rätt,
- identifiera och lösa juridiska frågeställningar inom ovan nämnt område med hjälp av rättsreglerna och rättspraxis,
- använda informationsteknologin som hjälpmedel för att ta fram juridiskt material,
- redogöra för mer komplicerade juridiska resonemang inom nämnt rättsområde,
- reflektera kring nämnt rättsområdes frågeställningar,
- värdera över vald/valda lösningar rimlighet och/eller konsekvens,
- kritiskt behandla och analysera rättskällematerial.
Kursinnehåll
Under kursen studeras den gemensamma marknaden (tullunionen, den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft, unionsmedborgarskapet, euron, konkurrensreglerna etc.). Vidare studeras dels vad EG-rätt är och dess företräde framför motstående nationell rätt (EG-regler kan tillämpas direkt av t.ex. svenska domstolar), dels hur den kommer till (de lagstiftande organen Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet).

Dessutom fokuseras på de lagstiftande organens befogenheter, bl.a. med hänsyn till den s.k. subsidiaritetsprincipen och EG-rättens genomförande i praktiken, liksom hur EG-rätten kontrolleras, särskilt av EG-domstolen genom bl.a. de s.k. förhandsbesked som nationella domstolar kan begära. Avslutningsvis behandlas den inom EU gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och reglerna kring polis- och straffrättsliga samarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare kan inlämningsuppgifter, att lösas i grupp/eller individuellt, och seminarier förekomma.
Examination
Examination sker genom skriftlig och individuell tentamen. Förekommer seminarier och inlämningsuppgifter ingår dessa i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän EU/EG-rätt, grundkurs
Law of the European Economic Community
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.