Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Beskattningsrätt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde Affärsrätt - ARE
  Kurskod   747G02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda kunskap om och visa förståelse fö de regler och rättspraxis som aktualiseras i samband med beskattningsrättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt,
- använda kunskap om internationell inkomstskatterätt, såväl vad gäller dubbelbeskattningsavtal som svenska internationella skatteregler,
- använda kunskap om sambanden mellan olika skatterättsliga lagar,
- använda kunskap den svenska skatterättens rättskällelära och om tolkningsargument,
- uppvisa god förmåga och färdighet i att identifiera och lösa skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner,
- uppvisa god förmåga att med utgångspunkt i de skatterättsliga reglerna och rättspraxis argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts,
- uppvisa god förmåga att identifiera olika skattemässiga incitament,
- reflektera kring skatterättsliga problem ur olika perspektiv,
- självständigt och kritiskt värdera olika tolknings- och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar
- regler och rättspraxis som aktualiseras i samband med beskattningsrättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt,
- internationell inkomstskatterätt,
- sambanden mellan olika skatterättsliga lagar,
- den svenska skatterättens rättskällelära och om tolkningsargument,
- skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner,
- skattemässiga incitament,
- tolknings- och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar. Vidare kan inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, förekomma.
Examination
Examination sker genom skriftlig och individuell tentamen. Tentamina anordnas dels under kursens gång, dels vid kursens slut. Förekommer inlämningsuppgifter kan de vara såväl obligatoriska som frivilliga.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, Associationsrätt, 7,5 hp och Externredovisning, 7,5 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Beskattningsrätt, grundkurs
Tax Law 1, basic course
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionenIEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 747G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ARE   JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.