Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
American Business Law, 7,5hp
 
Kurskategori Masterprogrammet i affärsjuridik och Masterprogrammet i affärsjuridik med Europainriktning
Huvudområde Affärsrätt
Ämnesområde Juridik - JU1
  Kurskod   747A45
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera och förklara regelsystemet i Amerikas Förenta Stater (USA)
- uppvisa väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa affärsrättsliga huvudområden av särskild betydelse för svenska förhållanden, såsom avtalsrätt, bolagsrätt, köprätt, skadeståndsrätt samt jurisdiktions- och lagvalsregler
- visa förmåga att både muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera slutsatser, införvärvade kunskaper och argument på engelska
- självständigt och kritiskt lösa rättsliga tillämpningsfrågor inom rättsområden som avtalsrätt, bolagsrätt, köprätt, skadeståndsrätt samt jurisdiktions- och lagvalsregler rörande amerikansk affärsrätt.
Kursinnehåll
Kursen består av fem olika moment som behandlar olika rättsområden. Efter en inledande översikt av rättssystemet i USA behandlas först lagvalsregler. Under detta moment behandlas bland annat frågan när ett utländskt företag kan stämma och stämmas i amerikanska domstolar samt när en fråga skall avgöras i federala samt delstatliga domstolar. Därefter behandlas avtalsrättsliga regler i USA. Under detta moment behandlas fullmaktsregler, avtalsingående, tolkningen av avtal, avtalsbrott samt sanktioner. Under påföljande moment behandlas köprättsliga regler med särskild fokus på regleringen enligt Uniform Commercial Code (UCC). Under det fjärde momentet behandlas sysslomanna- samt bolagsrättsliga regler, med särskild tonvikt på frågor som är viktiga för utländska företag som har affärskontakter med amerikanska intressenter. Kursens sista moment består av en behandling av skadeståndsrättsliga regler. Under detta moment behandlas bland annat produktansvarsregler, skadeståndsansvar i anställningsförhållanden samt tillfällen då företag har strikt ansvar.

Rättssystemet i USA är indelat i federal och delstatlig reglering. Huvuddelen av de regler som behandlas under kursen är reglerade på delstatlig nivå. Det innebär att det existerar femtio olika delstatliga regleringar. De olika delstaterna har dock i huvudsak liknande regler. Under kursen ägnas mycket utrymme åt så kallade modellagar samt gemensamma rättsprinciper. I de fall den delstatliga regleringen behandlas i detalj är utgångspunkten regleringen i delstaten New York (ett undantag utgör den bolagsrättsliga regleringen där utgångspunkten är regleringen i delstaten Delaware). Detta motiveras av att regleringen i delstaten New York har en ledande ställning vid affärsutbyte med Europa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt övningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter lösta i grupp/enskilt förekommer inför seminarierna. Undervisningen bedrivs på engelska med engelskspråkig litteratur. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningen sker på engelska.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter inför seminarierna samt genom en enskild skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet och Affärsjuridiska programmet med Europariktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt , 18 p, Rättsteori och rättsteknik, 12 hp, Offentlig rätt med EU/EG-rätt, 12 hp, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, 18 hp, Associationsrätt, 15 hp. Dessutom skall den studerande ha genomfört kursen Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
American Business Law
American Business Law
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-01223 och 2009-01224   Kurskod: 747A45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   Avancerad       JU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.