Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ekologins mångfald och praktiska betydelse, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G52
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för hur ekologi som teoretisk tradition och disciplin har utvecklats sedan dess uppkomst och vilken roll den haft i de olika sammanhang där den varit central,
- kritiskt förhålla sig till de olika tolkningar, definitioner och tillämpningar av ekologin som utvecklats genom historien,
- kritiskt värdera ekologins betydelse i samtiden när det gäller hanteringen av miljöproblem.
Kursinnehåll
Kursen rymmer en historisk genomgång av ekologin, från dess etablering under 1950-talet, via de olika teoretiska grundmodellernas inträde och inbördes spänningar, till de många olika sammanhang inom vilka den spelar en viktig roll idag. Här behandlas exempelvis systemekologi, populationsekologi, teorier om ekologisk resiliens liksom styrning av socialekologiska system, ekologins betydelse för hanteringen av miljöfrågan i Sverige liksom dess roll för hanteringen av globala miljöproblem (”Earth system governance” mm). I kursen ingår också vetenskapliga grunder för en mångsidigt kritisk analys av ekologins vetenskapliga värde och praktiska betydelse.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier och praktiska moment. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer, individuella skriftliga uppgifter och opposition på annan students skriftliga uppgifter. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier och workshops. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 105 hp godkända från Miljövetarprogrammet eller motsv, inkl kursen Miljövetenskap B1 30 hp eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ekologins mångfald och praktiska betydelse
The Diversity of Ecology and Practical Applications
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 746G52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.