Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
GIS som miljövetenskaplig metod, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G51
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- identifiera relevanta geografiska informationssystem (GIS) tillämpningar inom miljövetenskap;
- hantera geografisk data och ArcGIS programvara;
- tillämpa och utveckla arbetsflöde för GIS;
- teoretisera kring GIS-baserade begrepp, så som projektioner och koordinatsystem, raster och vektor datamodeller, topologi och databaser samt representation;
- beskriva principer och praktiskt utföra satellitbildsanalys med fokus på marktäcke och vegetation;
- genomföra, visualisera och rapportera ett GIS-baserat projekt.
Kursinnehåll
Kursen innehåller moment som ger den studerande grundläggande och vidareutvecklade kunskaper om geografiska informationssystem (GIS) samtidigt som den studerande övar i praktisk hantering av GIS, samt förvärvar kunskaper om principer för nyttan av och tillämpningar med GIS. Kursen kommer även att göra studiebesök. Kursen innehåller praktiska övningar i fyra kluster;
- insamling och hantering av geografisk data,
- rumslig analys,
- klassificering och temporal analys med fokus på fjärranalys,
- visualisering av geografisk information, samt ett självständigt mindre projektarbete där den studerande får använda sina kunskaper.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används föreläsningar, laborationer, litteraturseminarier och reflektionsunderlag inför basgruppsmöten. Utöver detta görs ett studiebesök på arbetsplats där GIS används i det dagliga arbetet. Den studerande ska även göra ett självständigt GIS-arbete och utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande under kursens olika moment och ett självständigt arbete. För godkänt på kursen krävs dessutom inlämning av reflektionsunderlag till basgrupp samt labbrapporter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier (60 hp) på grundläggande nivå i miljövetenskap eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.Undantag för svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
GIS som miljövetenskaplig metod
GIS as a Tool in Environmental Science
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2013-00303   Kurskod: 746G51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.