Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Miljöövervakning, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G47
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;
- utforma ett relevant miljöövervakningsprogram
- genomföra statistiska analyser av miljödata
- nyttja matematisk modellering som verktyg för analys och tolkning av miljödata
- redogöra för styrkor och svagheter med olika sätt att analysera data.
Kursinnehåll
Kursen innehåll utgörs av adekvat utformning av miljöövervakningsprogram för att ta fram det faktaunderlag som behövs i miljöarbetet. Dessutom innehåller kursen metoder för att analysera och presentera de data som är resultatet av miljöövervakningen.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används arbete i grupp, föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kommer vid behov att ges på engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp i miljövetenskap eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Miljöövervakning
Environmental Monitoring
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 746G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-11-16