Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hållbar resurshantering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G46
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- värdera hållbarheten i resurshanteringen av energi, mark, vatten och ekosystem
- värdera hållbarheten i resurshanteringen utifrån lokala, regionala, nationella och globala perspektiv.
- kommunicera värdering av hållbarheten i resurshanteringen med olika avnämargrupper.
Kursinnehåll
Innehållet i kursen har sitt fokus i hanteringen av energiresurser och dess påverkan på andra finita resurser och flödesresurser. Den socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktiga hållbarheten av denna hantering är central. Olika verktyg och tillvägagångssätt för att värdera resurshantering tillämpas och problematiseras.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används arbete i basgrupp, projekt, föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kommer vid behov att ges på engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer, individuella skriftliga uppgifter och opposition på annan students skriftliga uppgifter. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier, laboratoriearbeten och övriga praktiska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp i miljövetenskap eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hållbar resurshantering
Sustainable Managing Resources
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 746G46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.