Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Analytisk miljökemi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G44
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förklara och använda de inom miljöövervakningen vanligast använda kemiska och mikrobiologiska analysteknikerna
- värdera och kritiskt granska den moderna analysteknikens möjligheter och begränsningar
- planera och genomföra representativa provtagningar och analyser av prover
- beskriva och analysera de principer som ligger till grund för kvalitetssäkring och ackreditering av laboratorier inom miljöanalysområdet
Kursinnehåll
Kursens innehåll utgörs av teorierna bakom och praktisk genomförande av spektroskopiska, kromatografiska, våtkemiska, elektrokemiska och mikrobiologiska analystekniker. Kvalitetssäkringsrutiner för kemiskt och biologiskt analysarbete utgör ytterligare en del av kursen. Provtagningsteknikens betydelse för analysresultatens tillförlitlighet är också en viktig del av innehållet.
Undervisning/Arbetsformer
I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, och fältstudier. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kommer vid behov att ges på engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer, individuella skriftliga arbeten, gruppvisa skriftliga arbeten, gruppvisa muntliga presentationer och opposition på annan students arbete. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier, laboratoriearbeten och övriga praktiska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp i miljövetenskap eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Analytisk miljökemi
Analytical Environmental Chemistry
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 746G44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.