Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hållbara livsmiljöer 2050, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746G36
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- beskriva och kritiskt granska de centrala utmaningarna för att säkra hållbara livsmiljöer
- exemplifiera samspelet mellan natur och människa inom lokala, regionala och globala system
- relatera resursanvändning till ekonomiska fördelningsmekanismer, naturgeografiska och teknologiska förutsättningar
- redogöra för relevanta samband mellan personlig och samhällelig påverkan på naturens processer
- kombinera kunskaper från naturvetenskap och samhällvetenskap till helhetsbilder av våra livsmiljöer.
- analysera och motivera olika strategier för att nå hållbara livsmiljöer.
Kursinnehåll
Kursen ”Hållbara livsmiljöer 2050” syftar till att ge studenterna förmågan att kombinera dagens och kommande miljölarm med visioner om hållbara livsmiljöer och de olika vägar som skulle kunna leda dit. Värdering av olika strategier för att nå hållbara livsmiljöer förutsätter förmågan att väga samman kunskaper från en rad olika ämnesområden. Biologi, ekonomi och naturgeografi utgör en kärna av ämnen för att studenten skall kunna relatera tillgängliga naturliga och samhälleliga resurser, fördelningen av dem och hur dessa resurser är spridda geografiskt. Fördelningen av resurser omfattar också hur beslutsfattande möjliggör och begränsar formandet av framtidens samhälle. Utifrån den centrala problemställningen ger dessa kunskaper verktyg för egna ställningstaganden.

Studenten tränas också i att följa miljöpåverkan från den personliga nivån via den regionala till ett globalt perspektiv. Denna förmåga ligger till grund för möjligheten att analysera enskilda frågor som delar av ett större sammanhang samtidigt som förändringar i de större systemen kan följas tillbaka till den personliga nivån.

Undervisning/Arbetsformer
Kursen utgår ifrån olika problem eller situationer som tränar studenterna i att bearbeta och fördjupa sina kunskaper kring frågeställningar som rör hållbar utveckling genom att länka samman sina specialområden med angränsande kunskapsområden. Lärandet stöds av laborationer, exkursioner, föreläsningar och gruppövningar/seminarier.
En mindre fältstudie utifrån frågan om hur vi kan nå hållbara livsmiljöer syntetiserar kursens innehåll genom att sätta ett konkret fall i ljuset av de kunskaper som är nödvändiga för en välgrundad värdering och slutsats av olika framtidsalternativ. Här används geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för att integrera kunskaper från olika forskningsfält.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och aktivt deltagande på seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hållbara livsmiljöer 2050
Sustainable Habitats 2050
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 746G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-06-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.