Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Naturkonflikter och miljöpolitik, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   746G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- använda grundläggande kunskaper om och förståelse av logiken i vanligt förekommande miljökonflikter för att analysera miljöpolitik både nationellt och internationellt.
- kritiskt granska både litteratur om miljökonflikter och aktörers agerande i faktiska konflikter.
Kursinnehåll
Den samtida miljöpolitiken i västvärlden brukar ofta karaktärieseras som ett led i en ekologisk modernisering. Typiskt för denna modernisering är bland annat att de många konflikter, rättvisefrågor och fördelningsaspekter som miljöproblemen rymmer nedtonas starkt. I kursen fokuseras förhållandet mellan miljöpolitiken och sådana aspekter. Studierna föränkras i ett antal kontroversiella markanvändnings-, energi- och infrastrukturprojekt. Dessutom analyseras olika teoretiska perspektiv på miljöpolitik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och fullgörande av enskilt skriftligt arbete.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

20 godkända akademiska poäng (30 hp) i något av ämnena geografi, historia, statsvetenskap, miljövetenskap, sociologi, biologi, nationalekonomi (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Naturkonflikter och miljöpolitik, grundkurs
Contested nature and environmental politics
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 746G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     VNA   SA