Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduction to Sustainable Development, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746A76
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten på avancerad nivå kunna:
- Beskriva olika begreppsbildningar och historier om begreppet hållbar utveckling.
- Illustrera komplexiteten i hållbar utveckling och utmaningarna i att skapa vetenskaplig kunskap samt teknik för hållbar utveckling
- Analysera en fallstudie ur ett hållbarhetsperspektiv, identifiera problem, tillämpa relevanta teorier och reflektera över resultaten
- Kritiskt analysera och integrera kunskap som vunnits genom läsning, diskussioner och fall, och uttrycka den i tal och skrift
- Skriva akademiska texter där de regler som finns för citat och referat tillämpas, samt ha kännedom om vad som utmärker plagiat.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på en analytisk och kritisk grund som studenterna kan använda för att närma sig hållbar utveckling. Studenterna introduceras till ett antal teorier som kan användas för att beskriva och analysera konstruktionen av kunskap och teknik för en hållbar utveckling, och ska tillämpa dessa teorier på en analys av en fallstudie. Viktiga dimensioner som diskuteras innefattar konstruktionen av fakta, sambanden mellan sociala intressen och kunskap och teknik, samt genus, vetenskap och teknik. I kursen utforskas därmed sambanden mellan social klass, genus, kultur och andra sociala relationer å ena sidan, och vetenskap och teknik å andra sidan. Kursen behandlar också hur vetenskap och teknik kan strukturera sådana sociala relationer. Dessutom, poängterar kursen vikten av att förstå dynamiken och maktrelationerna som inbegrips i skapandet av en hållbar utveckling och den roll som expertis har. Detta inkluderar även maktrelationer mellan industriländer och utvecklingsländer.
I kursen ingår muntlig presentationsteknik, att sammanfatta och analysera litteratur och analytiskt skrivande.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av laborationer, föreläsningar, seminarier, workshops och en fallstudie. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras genom deltagande i kamratbedömning, en individuell skriftlig uppsats och en muntlig presentation i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste, senast den sista dagen för ansökan, ha en kandidatexamen (motsvarande t.ex. en yrkesexamen) om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B/Engelska 6", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: pappersbaserad 575 + TWE-poäng 4.5, internetbaserat 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minst poäng: Övergripande band 6,5 och inget delmoment under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduction to Sustainable Development
Introduction to Sustainable Development
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2012-01411   Kurskod: 746A76      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-06-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.