Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hållbarhet i den urbana sfären: stad/stadsdel/hem, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Environmental Science - MXA
Ämnesområde Environmental Science – MV1
  Kurskod   746A74
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva och jämföra urbana miljörelaterade problem på olika geografiska nivåer genom att använda teoretiska verktyg från kursen.
- identifiera kritiska urbana miljörelaterade problem som kan hanteras lokalt.
- identifiera och kritiskt värdera forskning om urbana miljörelaterade problem.
- skriftligt och muntligt presentera tvärvetenskapliga fallstudier om hantering av miljöproblem inom den urbana sfären.
Kursinnehåll
Kursen utgår från aktuell internationell forskning om urbana miljöer inom områdena postkoloniala studier, politisk geografi, policystudier, systemstudier och andra urbana studier. De empiriska fält som täcks in är: urban infrastruktur för transporter, energi, avfall och vatten, planering och utveckling av den byggda miljön. Olika ansatser inom policy och management som är relaterade till de empiriska fältens problemområden presenteras och diskuteras. Konkreta internationella fallstudier presenteras och diskuteras.
Kursen fokuserar på hållbarhet inom och mellan olika geografiska nivåer av urbana områden: stad, stadsdel och hem. De teman som täcks in inkluderar:
• Hållbarhet och maktförhållanden inom planering och utveckling av städer och tätorter.
• Problem relaterade till sammanlänkningar och frånkopplingar av olika delar (stadsdelar) i staden/tätorten och dess konsekvenser.
• Aktörers (hushåll, förvaltning etc) aktiviteter i förhållande till bostäder och hem.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, studiebesök, seminarier och muntliga presentationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium, skriftliga uppgifter och muntliga presentationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste ha en kandidatexamen eller motsvarande om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala eller ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hållbarhet i den urbana sfären: stad/stadsdel/hem
Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2009-01025   Kurskod: 746A74      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     MXA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-06-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.