Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sustainable Resources Management, 15hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Environmental Science - MXA
Ämnesområde Environmental Science – MV1
  Kurskod   746A69
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- visa på praktiska kunskaper om energi och vattenförvaltning.
- kritiskt analysera och bedöma begränsa klimatförändringar och anpassningsstrategier.
- använda metoder och verktyg som är relevanta för hållbar resurshantering.
Kursinnehåll
Denna kurs behandlar flera aspekter av hållbar resursförvaltning med fokus på vatten och energi. Eftersom klimatförändringarna kommer att leda till ännu större utmaningar för båda dessa områden, vad gäller både begränsning och anpassning, kommer olika policies, metoder och tekniker för planering och genomförande av hållbar infrastruktur och hållbara strategier analyseras. Vatten och energi är nödvändiga för många av samhällsfunktionerna idag och är ofta utformade i stora tekniska system. Strategier och lösningar har förändrats över tid och kan vara mycket olika beroende på sammanhanget, t ex, industrialiserade länder och utvecklingsländer eller stads- och landsbygdsområden. Sådana skillnader kommer att undersökas under kursens gång.
Syftet med kursen är att förbereda studenten för arbete med vatten- och energihantering i praktisk mening. Kursen innehåller övningar, såsom strategispel, GIS-laborationer och studiebesök. Fokus ligger på att förstå de möjligheter och utmaningar som ingår i olika förvaltningsstrategier, och kompromisser med olika samhälleliga och miljömässiga mål.
Kursen består av tre delar:
1. Vattenförvaltning. Strategispel, föreläsningar, seminarier och laborationer kommer att klargöra och utöka de praktiska och teoretiska kunskaperna om vattenförvaltningsstrategier och deras kompromisser.
2. Energihushållning. Ett strategispel, föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök kommer att klargöra och utvidga praktisk och teoretisk förståelse av kritiska frågor som rör energianvändning och energiproduktion.
3. Individuellt paper. Studenten ska skriva ett individuellt paper där en särskild vatten- och/eller energihanteringsfråga granskas och analyseras för ett visst samhälle, region eller land. I analysen ska också avvägningar med olika samhälleliga och miljömässiga mål göras.
Undervisning/Arbetsformer
Pedagogiska former omfattar föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, fältstudier, studiebesök och rapportskrivning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i övningar, seminarier, workshops och studiebesök. Detaljerad information om undersökningen finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste, senast den sista dagen för ansökan, ha en kandidatexamen (motsvarande t.ex. en yrkesexamen) om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. De sökande måste, senast sista dag för ansökan, har godkänt på följande tidigare kurser på mastersprogrammet Science for sustainable development; nämligen " Miljöarbetets och resurshushållningens utmaningar" och "Analytiska redskap för hållbar utveckling", eller motsvarande kurser.
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B/Engelska 6", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: pappersbaserad 575 + TWE-poäng 4.5, internetbaserat 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minst poäng: Övergripande band 6,5 och inget delmoment under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sustainable Resources Management
Sustainable Resources Management
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2012-01411   Kurskod: 746A69      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     MXA   NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-03-25 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.