Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sustainable Resources Management, 15hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Environmental Science - MXA
Ämnesområde Environmental Science – MV1
  Kurskod   746A69
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sustainable Resources Management
Sustainable Resources Management
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2009-01025   Kurskod: 746A69      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     MXA   NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-03-25 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.