Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Climate Science and Policy, 15hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Environmental Science – MV1
Ämnesområde Environmental Science - MXA
  Kurskod   746A66
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:
- förstå de naturliga och antropogena drivkrafterna som formar jordens klimat
- länka biogeokemiska kolcykeln till naturliga och antropogena interaktioner samt klimatförändringar
- analysera återkopplingsmekanismer för klimatförändringar och ’klimat-kultur’ relationen
- modellera enkla klimatscenarier med hjälp av tillgängliga data
- analysera de mellanstatliga klimatförhandlingarnas politiska historia och dynamik
- kritiskt värdera transnationella, regionala och nationella klimatinitiativ och styrmedel
- formulera och kritiskt granska koldioxidsnåla utvecklingsvägar
- muntligt presentera och granska uppgifter individuellt och i grupp
Kursinnehåll
Kursen är organiserad kring två analytiska teman: (i) Klimatvetenskap (ii) Klimatpolitik och styrning. Under kursens första tema analyseras de biogeokemiska processer som leder till ett förändrat klimat. Studenterna jämför naturliga och antropogena orsaker till klimatförändringar, tar del av klimatmodellering och diskutera klimatvetenskapliga kontroverser. Vidare får studenterna prova på olika laborativa metoder som används i biogeokemiska klimatstudier. Under kursens andra del analyserar studenterna samspelet mellan klimatvetenskaperna och den klimatpolitiska utvecklingen. Denna del av kursen rymmer en analys av den politiska dynamik som har format de internationella klimatförhandlingarna. Studenterna får också studera internationella och nationella klimatpolitiska styrmedel, liksom framväxten av alternativa klimatpolitiska arenor, aktörer och utvecklingsvägar bortanför FNs regi.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen rymmer olika undervisningsmoment så som föreläsningar, laborationer, seminarier, rollspel och en skriftlig tentamen. Utöver detta förväntas de studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen rymmer skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt kritiskt granskning av andras skriftliga arbeten. Det krävs också aktivt deltagande på laborationer, grupparbete och seminarier. Detaljerad information återfinns i kurshandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste, senast den sista dagen för ansökan, ha en kandidatexamen (motsvarande t.ex. en yrkesexamen) om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B/Engelska 6"
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Climate Science and Policy
Climate Science and Policy
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2012-01411   Kurskod: 746A66      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science – MV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-02-02