Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Climate Science and Policy, 15hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Environmental Science – MV1
Ämnesområde Environmental Science - MXA
  Kurskod   746A66
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:
- analysera klimatförändringarnas drivkrafter över tid och besitta en grundläggande kunskap om klimatmodellering
- beskriva hur biogeokemiska processer för de större kretsloppen påverkar klimatet utifrån övervakningsdata, omvandlingar och transporter
- koppla biogeokemiska kretslopp till antropogena aktiviteter
- analysera hur feedbackmekanismer kopplade till klimatförändringar påverkar biogeokemiska kretslopp
- analysera vetenskapliga argument för naturliga vs antropogena orsaker till klimatförändringar
- analysera utvecklingen av de mellanstatliga klimatförhandlingarna
- värdera olika klimatpolitiska styrmedel utifrån dess effektivitet och legitimitet
- kritiskt bedöma potentialen av alternativa politiska lösningar på klimatförändringar
- formulera och kritiskt värdera koldioxidsnåla utvecklingsvägar
- förstå och kritiskt analysera klimatpolitiska nyckelbegrepp såsom sårbarhet, anpassning och mitigering
- muntligt presentera och granska uppgifter individuellt och i grupp
Kursinnehåll
Kursen består av tre delar: (i) grundläggande kunskap om klimatförändringar, (ii) biologiska, ekologiska och kemiska processer, och (iii) den klimatpolitiska utvecklingen på internationell och transnationell nivå.
Kursen inleds med en förståelse för de biogeokemiska processer som leder till ett förändrat klimat. Studenterna kommer att diskutera kunskaper om naturliga och antropogena orsaker till klimatförändringar, ta del av klimatmodellering och diskutera klimatvetenskapliga kontroverser. Vidare får studenterna prova på olika metoder som används i studier av biogeokemiska processer kopplade till klimatförändringar.
Under kursens andra del får studenterna analysera samspelet mellan klimatvetenskaperna och den klimatpolitiska utvecklingen. Denna del av kursen rymmer en genomgång av den mellanstatliga förhandlingsprocess som har lett fram till FNs klimatkonvention (1992), Kyotoprotokollet (1997) och de pågående post-2020 förhandlingarna. Studenterna introduceras också till alternativa klimatpolitiska arenor, aktörer och utvecklingsvägar bortanför FN. Genom kursens gång diskuteras hur klimatpolitiska nyckelbegrepp så som sårbarhet, anpassning och mitigering har kommit att tolkas och omsättas i klimatpolitiska policyprocesser. Dessa begrepp fångas också upp i ett förhandlingsspel där studenterna får simulera FNs pågående klimatförhandlingar.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är organiserad kring föreläsningar, laborationer, seminarier, rollspel och en skriftlig tentamen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Examination baseras på ett självständigt skrivet arbete, och kräver ett aktivt deltagande i grupparbete och på seminarier, laborationer, muntlig presentation och kommentarer på andras paper. Detaljerad information återfinns i kurshandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste, senast den sista dagen för ansökan, ha en kandidatexamen (motsvarande t.ex. en yrkesexamen) om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B/Engelska 6", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: pappersbaserad 575 + TWE-poäng 4.5, internetbaserat 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minst poäng: Övergripande band 6,5 och inget delmoment under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Climate Science and Policy
Climate Science and Policy
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2012-01411   Kurskod: 746A66      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science – MV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-03-12