Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Analytical Frameworks in Sustainability Studies, 15hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746A63
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:
- förhålla sig till epistemologiska och ontologiska aspekter av samhällsteori och naturvetenskap i en hållbar utveckling-kontext,
- urskilja och bedöma vetenskapens och teknologins många roller och villkor i produktionen av kunskap och system för hållbar utveckling,
- problematisera och tillämpa generella begreppsdiskussioner och teoretiska modeller som är centrala för området hållbar utveckling, samt urskilja relevanta kopplingar mellan teknologi, vetenskap, politik och hållbar utveckling,
- tillämpa och applicera specifika tekniska och vetenskapliga redskap och strategier samt policies med hjälp av systemteorier och processnalys,
- utvärdera specifika agendor för hållbar utveckling genom att länka samhällsteori till tekniska och vetenskapliga praktiker.
Kursinnehåll
Kursen består av två delar. Varje del innefattar både en teoretisk del (kritisk teoretisk reflexivitet) och en empirisk/metodologisk del (tillämpningar, verktyg och strategier för hållbar utveckling) som löper parallellt. Grunden är samtida vetenskapliga idéer och roller samt aktuell teknologi, ekonomi och politik i ljuset av kunskapsproduktion och praktiker för hållbar utveckling. Inledningsvis ges en överblick över grundläggande aspekter av naturvetenskap och samhällsteori. Med detta som utgång analyseras vad som kännetecknar olika vetenskapliga metoder när det gäller design och utveckling och inom olika vetenskapliga och praktiska sammanhang: naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga. Ett antal teoretiska redskap, inklusive deras tillämpningar, tolkas och diskuteras. Exempel på sådana redskap kan vara varuflödesanalys, cost-benefitanalys, mättekniker, miljöövervakning, förhandlingar, miljöindikatorer, tidsgeografi, miljömärkning mm. För att empiriskt greppa och utvärdera teoretiska modeller och deras praktiska tillämpningar genomförs övningar och laborationer. Exempel på sådana övningar och laborationer kan vara GIS-modellering, trafiksimuleringar, miljöövervakning, visualisering och förhandlingsspel.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av laborationer, föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga arbeten, labrapporter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier och workshops. Detaljerad information återfinns i kurshandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste, senast den sista dagen för ansökan, ha en kandidatexamen (motsvarande t.ex. en yrkesexamen) om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B/Engelska 6", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: pappersbaserad 575 + TWE-poäng 4.5, internetbaserat 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minst poäng: Övergripande band 6,5 och inget delmoment under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Analytical Frameworks in Sustainability Studies
Analytical Frameworks in Sustainability Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2012-01411   Kurskod: 746A63      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-09-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.