Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Environmental and Resource Use Challenges, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science for Sustainable Development
Huvudområde Miljövetenskap
Ämnesområde Miljövetenskap - MV1
  Kurskod   746A61
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för kunskap och förståelse för dynamik, förändring och utmaningar i olika miljösystem ur ett historiskt perspektiv och i framtidsscenarier
- visa kunskap och förståelse för viktiga perspektiv i internationella förhandlingar om vatten- och energirelaterade miljöfrågor;
- visa hur miljöutmaningar är kopplade till konsumtionsmönster, resursanvändning och demografiska förändringar;
- visa kunskap och förståelse för teknisk utveckling som möjliga lösningar på miljöproblem, samt också hur teknik kan vara en källa till miljöproblem;
- kommunicera miljöfrågor muntligt och i text.
Kursinnehåll
Kursen ger en grundläggande förståelse för miljöförändringar och utmaningar som initieras av energiförbrukning, industriella processer samt vatten- och markanvändning. Kursen belyser också hur kunskap om miljöförändringar skapas genom avancerad modellering och konstruktion av scenarier. Kursen kommer att ge en fördjupad förståelse av drivkrafterna bakom, och potentiella lösningar på, miljöförändringar. Genom ett tvärvetenskapligt synsätt, kommer sambanden mellan natur och samhälle fokuseras från både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar kommer att ge en djupare förståelse av ämnen som omfattas av kurslitteratur och förankra kunskapsbas i ämnet. Detta förstärks ytterligare genom seminarier och diskussioner av texter. Dessutom kommer labworkshops underlätta förståelsen av den roll modellering spelar inom vetenskap och miljöpolitik. I kursen ingår också självständigt arbete.
Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och genom individuella skriftliga uppgifter. Detaljerad information om examinationer finns i kursens kurshandbok.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande måste, senast den sista dagen för ansökan, ha en kandidatexamen (motsvarande t.ex. en yrkesexamen) om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete eller motsvarande. Relevant bakgrund är studier inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B/Engelska 6", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: pappersbaserad 575 + TWE-poäng 4.5, internetbaserat 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minst poäng: Övergripande band 6,5 och inget delmoment under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Environmental and Resource Use Challenges
Environmental and Resource Use Challenges
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2012-01411   Kurskod: 746A61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-09-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.