Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Water - resource management in time and space, focus Greece, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Environmental Science – MV1
Ämnesområde Environmental Science - MXA
  Kurskod   746A56
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

To be eligible to the course the student must have fulfilled 90 ECTS in fields as environmental science, water resources, geography, economics, social anthropology, political science, hydrology, engineering, chemistry, history and biology or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Water - resource management in time and space, focus Greece
Water - Resource Management in time and space, Focus Greece
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 746A56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science – MV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.