Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geoinfomatik: Basala koncept och utmaningar , 6hp
 
Kurskategori Master´s programme in Science Sustainable Development
Huvudområde Geoinformatik - GOI
Ämnesområde
  Kurskod   746A10
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Applicants must hold a bachelor's degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent.
All applicants must show in-depth studies for at least one year in a field relevant for the course such as anvironmental science, water resources, geography, economics, social anthropology, political science, hydrology, engineering, chemistry, history and biology or equivalent. Besides the documents specified in the general application form, students must submit a degree paper, a major project work in a subject relevant to the course or a report of a minimum of 600 words, describing previous studies and academic activities relevant to the course.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geoinfomatik: Basala koncept och utmaningar
Geoinformatics: Key Concepts and Challenges
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 1334/06-41   Kurskod: 746A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geoinformatik - GOI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     GOI    
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.