Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Environmental History and Challenges for the 21st Century I -Overview, 6hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   746A08
Mål
Having completed the course the student should be able to:
* Understand how present environmental problems have evolved, how they have been managed and at a basic level identify future potential problems and solutions,
* Assess dimensions in environmental problems from a historical point of view – both in a global and a regional perspective,
* Show a conceptual understanding of the basics behind the pollution problems from both a natural sciences perspective and from the societal point of view,
* Critically analyse the interplay between natural and anthropogenic impact,
* Demonstrate understanding of potential future environmental challenges,
* Give evidence of understanding of major options to manage environmental problems,
* Discuss different approaches of the interaction between human and environment from an interdisciplinary point of view,
* Gain knowledge about the key concepts in environmental history,
* Critically asses current environmental problems in their historical and anthropogenic context.
Kursinnehåll
The focus of the course is on the interaction over time between societies and the environment. It covers environmental changes in the five spheres of the environment: the lithosphere, pedosphere, the atmosphere, the hydrosphere and the biosphere. The course provides advanced understanding of the driving forces behind the pollution and natural resource depletion in these spheres. The students learn to understand, examine and analyse the historic development of interaction between human and the environmen, as well as causes behind environmental degradation and potential solutions. Through the multidisciplinary approach, the linkage between the natural and social science perspectives will be focused upon.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures will provide an overview of the readings and anchor the knowledge base of the subject. The gain of knowledge is reinforced during seminars and discussions
Examination
The course is examined through active participation in seminars and through a final written, individual examination.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to "ENGELSKA B" is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. iELTS: at least overall score 6.0. To be eligible to the course the student must have fulfilled 120 ECTS where of at least 90 ECTS in fields as environmental science, water resources, geography, economics, social anthropology, political science, hydrology, engineering, chemistry, history and biology or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Environmental History and Challenges for the 21st Century I -Overview
Environmental History and Challenges for the 21st Century I - Overview
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 746A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     MXA   NA