Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Climate Science and Policy, advanced level, 7,5hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Miljövetenskap - MXA
Ämnesområde
  Kurskod   746A06
Mål

Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Applicants must hold a bachelor's degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent.
All applicants must show in-depth studies for at least one year in a field relevant to the course, including a final paper corresponding to approximately ten weeks of study. Relevant subjects are, e.g. environmental science, biology, meteorology, water resources, geography, economics, social anthropology and political science.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Climate Science and Policy, advanced level
Climate Science and Policy, advanced level
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2008/00111   Kurskod: 746A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MXA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     MXA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.