Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Personlig assistans, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745G43
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper i socialt arbete med relevans för personlig assistans
- utifrån olika perspektiv, uppvisa en tillämpbar förståelse för de villkor som kan påverka mötet på individ, grupp och samhällsnivå
- använda sig av ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utveckling inom området.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på socialt arbete med följande innehåll:
- Ideologier och relevant lagstiftning
- Etik och sekretess
- Kommunikation och konflikthantering
- Professionella möten
- Yrkesrollens möjligheter och gränssättningar
- Forskning och utvecklingsarbete med relevans för personlig assistans.

Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs i form av distansstudier med hjälp av webbstöd där varje studerande får tillgång till ett studierum. Via webben sker möten med lärare och kursdeltagare. Kursen innehåller även heldagsträffar då kursens innehåll behandlas såväl teoretisk som genom olika typer av färdighetsträningar.

I undervisningen utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier, fältstudier och kommunikativa övningar. Problembaserat lärande är den pedagogiska grund som används vid kursen. Problembaserat lärande används som en metod för att utveckla ett undersökande förhållningssätt, där de egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden för lärandet. Centralt i problembaserat lärande är att söka och värdera kunskap, att träna samarbete och kunna möta förändring.
Examination
Examination sker skriftligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Personlig assistans
Personal Care Assistance
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 745G43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-09-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.