Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A57
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- syntetisera aktuell forskning och teoribildning kring social utsatthet och sociala problem
- diskutera social utsatthet utifrån teoretiska perspektiv och reflektera kring utsatthetens konsekvenser för så väl individens som samhällets välfärdsutveckling
- identifiera och värdera de möjligheter och begränsningar som val av teoretiskt perspektiv kan innebära för analyser av socialt utsatthet
- självständigt skriva, analysera och presentera en vetenskaplig text som på ett reflekterat sätt behandlar social utsatthet och sociala problem.
Kursinnehåll
I kursen fördjupas kunskaper om aktuell forskning och teoretiska diskussioner kring social utsatthet och sociala problem i dagens samhälle. Analyser av social utsatthet och dess konsekvenser för så väl enskilda individers som samhällets välfärdsutveckling är i fokus för kursen. Individuellt väljer den studerande ett eller flera teoretiska perspektiv, med relevans för social utsatthet och sociala problem, som hen självständigt fördjupar sig i.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är delvis upplagd som en individuell läskurs med seminarier.
Undervisningen består av föreläsning, seminarier, gruppdiskussioner. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursens examineras genom deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning
Theoretical perspectives on social vulnerability and social problems
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 745A57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.