Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A53
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- syntetisera aktuell forskning och teoribildning kring sociala problem och social utsatthet.
- diskutera ur ett teoretiskt perspektiv ett aktuellt socialt problem och reflektera kring dess konsekvenser för så väl individens som samhällets välfärdsutveckling.
- identifiera, värdera de möjligheter och begränsningar som val av teoretiskt perspektiv kan innebära för analyser av socialt arbete.
- självständigt skriva, analysera och presentera en vetenskaplig text som på ett reflekterat sätt behandlar ett aktuellt socialt problem.
Kursinnehåll
I kursen fördjupas kunskaper om aktuell forskning och den teoretiska diskussionen kring sociala problem och social utsatthet i dagens samhälle. Analyser av aktuella sociala problem och dessas konsekvenser för så väl enskilda individers som samhällets välfärdsutveckling är i fokus för kursen. Individuellt väljer den studerande ett socialt problem och ett eller flera teoretiska perspektiv som denna självständigt fördjupar sig i.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd som en individuell läskurs med seminarier och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift som diskuteras vid ett seminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning
Theoretical perspectives on social problems and social vulnerability
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 745A53      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.