Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teoretiska perspektiv på sociala problem och social utsatthet II , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A52
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- kritiskt granska ett teoretiskt perspektiv på sociala problem,
- på ett reflekterat sätt värdera de möjligheter och begränsningar som det teoretiska perspektivet kan innebära,
- kritiskt diskutera det teoretiska perspektivets användning i aktuell forskning om sociala problem och social utsatthet,
- självständigt formulera problem utifrån ett teoretiskt perspektiv samt reflektera kring de teoretiska överväganden och val som måste göras under en vetenskaplig studie.
- på ett kritiskt och reflekterat sätt skriftligt presentera en teoretisk självständig diskussion i sociala problem och social utsatthet.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom ett centralt teoretisk perspektiv på sociala problem med relevans för forskning i socialt arbete. Den ska även ge den studerande redskap att värdera de möjligheter och begränsningar som det teoretiska perspektivet kan innebära. Den studerande ska utveckla sin förmåga att formulera problem med anknytning till valt teoretiskt perspektiv och sin kunskap om och förståelse för de teoretiska överväganden som måste göras före och under en vetenskaplig studie. Individuellt väljer den studerande ett teoretiskt perspektiv hen självständigt fördjupar sig i.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är delvis upplagd som en individuell läskurs med seminarier.
Undervisningen består av en föreläsning, seminarier, gruppdiskussioner. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursens examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teoretiska perspektiv på sociala problem och social utsatthet II
Theoretical perspectives on social problems and social vulnerability II
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 745A52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
a1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.