Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A51
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- kritiskt värdera olika vetenskapsteoretiska traditioner och inriktningars möjligheter och begränsningar för användning och utvecklandet av metodologiska ansatser för forskning i socialt arbete.,
- reflektera kring villkoren för kunskap, makt och etik,
- värdera betydelsen av reflexiva och kreativa metodologiska ansatser,
- självständigt utforma och skriftligt presentera en forskningsdesign för en empirisk studie i socialt arbete.
Kursinnehåll
I kursen behandlas kunskapens villkor och metodologiska utmaningar för forskning i socialt arbete. Särskild uppmärksamhet riktas mot relationen mellan makt, etik och kunskap. I kursen studeras på ett fördjupat sätt vetenskapsteoretiska perspektivs och forskningsmetoders betydelse för forskning i socialt arbete. Kursen ska ge den studerande redskap att värdera de möjligheter och begränsningar som metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv kan innebära för kunskapssyn och kunskapsproduktion samt redskap att utveckla sin kunskap om och förståelse för de metodologiska överväganden som måste göras före och under en vetenskaplig studie. Det akademiska författarskapet, läsandets och skrivandets praktiker behandlas och diskuteras. Individuellt väljer den studerande en metodologisk ansats att självständigt fördjupa sig i och som redovisas skriftligt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursens examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik I , 7,5hp godkänd eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II
Scientific Methods II
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 745A51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.