Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Masteruppsats i socialt arbete, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A50
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete samt utifrån detta planera och genomföra en vetenskaplig undersökning.
- söka tidigare forskning och teoretisk litteratur av relevans för socialt arbete samt på ett självständigt och fördjupat sätt diskutera och värdera detta material i relation till det aktuella forskningsproblemet.
- självständigt välja och tillämpa adekvata vetenskapliga metoder för insamling och analys av ett empiriskt material.
- självständigt tillämpa relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att på ett fördjupat och kritiskt sätt analysera och diskutera det egna empiriska materialet.
- på ett fördjupat sätt reflektera kring och diskutera den egna undersökningen i relation till forskningsetiska principer.
- självständigt rapportera den egna undersökningen i ett skrivet arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia.
- kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete samt försvara det egna.
- genomföra det vetenskapligt arbetet inom givna tidsramar.
Kursinnehåll
I kursen fördjupas, används och diskuteras kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som skall bidra till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Den studerande skall också kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av handledning och seminarier samt individuella självstudier.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete som försvaras på ett seminarium. Opposition på ett annat självständigt arbete är obligatoriskt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, samt 60 godkända hp i socialt arbetet på avancerad nivå varav minst 15 hp i vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Masteruppsats i socialt arbete
Master thesis in social work (two year)
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 745A50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-11-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.