Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Äldre människors livslopp, identitet och vardagsliv, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A46
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- problematisera och kritiskt granska äldres livsvillkor, vardagsliv och situation i samhället.
- redogöra för och kritiskt granska identitet och olika livsfasers betydelse för åldrandet.
- kritiskt reflektera kring kategorier som ålder, kön och etnicitet samt deras betydelser för socialt arbete med äldre.
- kritiskt reflektera över äldre människor som aktiva aktörer i förhållande till det sociala arbetets praktik.
- kritiskt förhålla sig till forskningsämnet socialgerontologi och dess betydelse för praktiskt socialt arbete.
- redogöra för och kritiskt granska samhällets insatser för att möta äldres behov.
Kursinnehåll
I kursen behandlas äldre människors livsvillkor med utgångspunkt från äldre som aktiva aktörer i mötet med välfärdsstaten. Fokus i kursen är forskning om äldre och åldrande och socialgerontologisk teoribildning. Äldres vardagsliv och val av livsstil samt engagemang och möjligheter till tillhörigheter i intressegemenskaper står i centrum. Ur ett socialt perspektiv problematiseras centrala begrepp och teorier om livslopp, identitet och livsfaser och föreställningar om åldrandet i relation till äldre människors upplevelser som användare av omsorgstjänster. I kursen diskuteras och problematiseras centrala frågeställningar och den kunskapsutveckling som skett inom det sociala arbetet med äldre i relation till de insatser som erbjuds och de metoder som används för att möta äldres behov.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella eller gruppvisa kursuppgifter som kan vara både skriftliga och muntliga. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt inlämning av skriftliga individuella arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Äldre människors livslopp, identitet och vardagsliv
Older People's Life Course, Identity and Everyday Life
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 745A46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.