Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medborgarskap, åldrande och välfärdens institutioner, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A45
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och granska samhälleliga och politiska kontextens betydelser för människors levnadsförhållanden och situation på äldre dagar.
- granska lagstiftning, organisering och praktik vad gäller socialt arbete med äldre människor i dagens Sverige.
- kritiskt granska människors möjligheter, rättigheter och skyldigheter under livsloppets senare del ur ett medborgarskapsperspektiv.
- redogöra för ålder som maktordning och social struktur.
- redogöra för begreppet och fenomenet ålderism och dess konsekvenser.
Kursinnehåll
I fokus för kursen står människors villkor och möjligheter under livsloppets senare del, ur ett samhälleligt perspektiv. Därtill uppmärksammas förekomsten och betydelser av sociala rörelser och intressegemenskaper, såsom pensionärsorganisationer. I kursen behandlas samhällsvetenskaplig forskning och teoretiska perspektiv av relevans för att fördjupa kunskapen om samhällets insatser för äldre människor i dagens Sverige. Vidare berörs frågor kring åldersrelaterade rättigheter och skyldigheter liksom diskriminering utifrån ålder. I kursen berörs centrala problemställningar i det sociala arbetet med personer med kognitiva funktionsnedsättningar, såsom frågor kring paternalism kontra självbestämmande och ställföreträdarskap.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella och/eller gruppvisa kursuppgifter som kan vara både skriftliga och muntliga. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt inlämning av skriftliga arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medborgarskap, åldrande och välfärdens institutioner
Citizenship, Ageing and Welfare Institutions
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 745A45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2016-02-08