Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärdsrätt I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A43
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva välfärdsrätten som praktik och forskningsdisciplin.
- värdera, förhålla sig till och diskutera relevanta teorier och vetenskapliga metoder med relevans för välfärdsrätten och dess praktik.
- värdera och diskutera forskningsetiska frågor med relevans för välfärdsrättslig forskning och dess praktik.
- kritiskt reflektera över det välfärdsrättsliga ämnesområdets utveckling både teoretiskt och praktiskt, nationellt och internationellt.
Kursinnehåll
I kursen presenteras en orientering i välfärdsrätt som tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och praktik. I kursen introduceras en teoretisk grund för ämnet med utgångspunkt i såväl rättsteori som samhällsteori med starka kopplingar till det praktiska fältet. I kursen behandlas även gränsområdet mellan rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier med skriftliga övningar och presentationer samt granskning av texter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska uppgifter samt individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärdsrätt I
Welfare law I
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 745A43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.