Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A41
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom socialt arbete.
- kritiskt granska och på ett fördjupat sätt analysera och diskutera vetenskapliga texter samt tidskrifter för vetenskaplig publicering inom socialt arbete.
- på ett fördjupat och kritiskt sätt reflektera kring god forskningssed och forskningsetiska dilemman.
- självständigt diskutera socialt arbete som forskningsfält i relation till det övergripande vetenskapssamhället.
- självständigt söka, sammanställa och på ett fördjupat sätt analysera aktuell forskning inom socialt arbete.
Kursinnehåll
Kursen behandlar på ett fördjupat sätt forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv, liksom aktuell forskning inom socialt arbete. I kursen studeras och problematiseras den vetenskapliga texten och det vetenskapliga samtalet genom granskning av relevanta vetenskapliga tidskrifter samt närvaro vid disputation. Forskningsetik och god forskningssed behandlas och diskuteras utifrån aktuella exempel.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursens examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik I
Scientific methods I
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-ä00545   Kurskod: 745A41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.