Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning och handledningsmetodik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A39
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna
- situationsbaserat välja och tillämpa olika kommunikativa strategier
- utföra kvalificerade handledningsuppdrag för professionsutveckling
- kritiskt granska och värdera olika perspektiv på handledning och handledningsmetodik.
Kursinnehåll
I kursen övas och problematiseras olika förhållningssätt vid handledning som syftar till att stärka professionell utveckling i det sociala arbetet. Fokus är framförallt på handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning och möten student, klient och professionell eller handledledare och handledd. Centrala teman är handledningsmetodik, handledarrollen, olika former av handledning, handledningsteori samt bedömning av och för professionell utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning utgörs av färdighetsträningar i mindre grupper i form av kommunikationsövningar och handledning i reflekterande team där egna erfarenheter från handledningssituationer och möten student, klient och professionell eller handledledare och handledd utgör grund för reflektionshandledning. Utöver handledningsgrupperna ingår seminarier och föreläsningar. Studenterna förutsätts även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i kommunikationsövningar och grupphandledning/reflekterande team samt genom muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete (eller motsvarande). Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning och handledningsmetodik
Supervision and SupervisionMethodology
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 745A39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad        
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-03-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.