Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A38
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- problematisera och reflektera kring barn och unga som sociala kategorier med fokus på den sociala barnavårdens praktik.
- redogöra för och analysera barns och ungas levnadsvillkor samt visa kunskap om risk- och skyddsfaktorers betydelse.
- kritiskt reflektera kring barndom och social barnavård ur ett historiskt och nutida komparativt perspektiv.
- redogöra för och kritiskt förhålla sig till forskningsfältet social barnavård och dess betydelse för praktiken.
- kritiskt reflektera över barnperspektiv i förhållande till den sociala barnavårdens praktik.
Kursinnehåll
I kursen behandlas barns och ungas levnadsvillkor och utsatthet. I kursen tas centrala problemställningar upp i dagens sociala barnavård samt forskning kring risk- och skyddsfaktorer. Kursen behandlar också den sociala barnavården ur ett historiskt och komparativt perspektiv. I kursen problematiseras barn och unga som sociala kategorier. Den har ett särskilt fokus på barn och unga som aktörer och ett kritiskt perspektiv på förhållandet mellan barnperspektiv och den sociala barnavårdens praktik. I kursen behandlas även olika metoder och modeller för insatser som involverar barn och unga, familjen och deras nätverk, kunskapsutveckling om olika insatser för barn och unga samt samverkan mellan olika aktörer inom barn- och ungdomsvården.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella eller gruppvisa kursuppgifter som kan vara både skriftliga och muntliga. Studenterna förbereder sig individuellt, i par eller hel arbetsgrupp inför dessa seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, som är obligatoriska, samt inlämning av skriftliga individuella arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner
Children and young adults living conditions and the welfare state´s institutions .
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 745A38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.