Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A37
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- visa fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om socialt förändringsarbete på individ-, familj-, och gruppnivå
- problematisera hur sociala kategoriseringar som kön, klass, ålder och etnicitet påverkar det sociala arbetets praktik
- diskutera och problematisera betydelsen av individens aktörskap och motståndskraft i förhållande till socialt förändringsarbete
- reflektera kritiskt över individers och familjers livslopp
- kritiskt granska teorier om förhållningssätt gentemot barn och vuxna i kris
- värdera kreativitetens betydelse i förändringsarbete, kommunicera och använda kreativa arbetsmetoder
- kritiskt reflektera över det personliga och professionella förhållningssättet i relation till makt och mångfaldsperspektiv
Kursinnehåll
I kursen ingår att kritiskt analysera hur kategorisering och klientifieringsprocesser i socialt förändringsarbete skapar möjligheter och begränsningar ur ett individ och samhällsperspektiv. Studenten tränas i att utveckla handlingsberedskap för att kunna omformulera problem i förhållande till sociala kategorier som kön, klass, etnicitet och ålder. Individers och familjers livslopp problematiseras ur makt och mångfaldsperspektiv. Narrativa teorier och metoder i socialt förändringsarbete studeras och tillämpas på individ, familj och gruppnivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av fältstudier, färdighetsträning, föreläsningar, seminarier, workshop samt arbetsgrupper. Studenterna förbereder sig individuellt och i arbetsgrupp inför dessa seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i färdighetsträningar och seminarium samt skriftliga individuella arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete
Social categorisation, resistance and creativity in Social Work
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 745A37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad        
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-05-11